Báo cáo sơ kết kỳ 2 năm học 2016 - 2017
06/10/2017 | 726 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

KHOA MARKETING, THƯƠNG MẠI, DL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày  18  tháng  9  năm 2017

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016- 2017

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2017-2018

 

Báo cáo được đánh giá cho sinh viên 4 khóa K10, K11, K12 và K13 và bao gồm 3 phần:

1. Đánh giá chung về tình hình HSSV;

2. Kết quả học tập và rèn luyện

3. Phương hướng năm học 2017-2018

Phần I: ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HSSV

1.   Công tác chính trị tư tưởng

Trong năm học 2016 2017, tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên Khoa Marketing, TM & DL tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng nhau đoàn kết xây dựng Khoa và Nhà trường phát triển. Công tác tuyền truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong sinh viên được thực hiện thường xuyên.

Trên cơ sở nghị quyết của đảng bộ nhà trường, nghị quyết của chi bộ Khoa, các cán bộ, giảng viên và sinh viên luôn quán triệt các nhiệm vụ do Nhà trường đề ra trong năm học  với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, cùng nhau xây dựng chi bộ Khoa trong sạch vững mạnh, xây dựng sinh viên Khoa và nhà trường năng động, sáng tạo, đóng góp vào những thành tích chung của toàn trường.

2. Công tác tổ chức

Trong học kỳ II năm học 2016- 2017, khoa Marketing, thương mại, du lịch quản lý 12 lớp sinh viên chính quy chia làm 4 khóa K10, K11, K12 và K13.

Việc học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ II năm học 2016-2017 được kiện toàn đổi mới cả về nội dung và phương pháp với việc thay đổi hệ thống đề cương bài giảng, phương pháp truyền đạt và cách thức xây dựng mục tiêu học tập cho sinh viên.

3.   Công tác đào tạo

- Theo phân công giảng dạy của Nhà trường, Khoa Marketing, TM & DL đã chủ động áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong các chương trình đào tạo, xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết và hệ thống tài liệu tham khảo, ngân hàng đề thi và đáp án cho từng môn học. Các giảng viên đã nghiêm túc thực hiện giảng dạy với nội dung kiến thức của môn học theo quy định hiện hành, giảng dạy theo đúng lịch trình của khoa, trường, ra và vào lớp đúng giờ.

- Các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp bộ môn, cấp Khoa được tổ chức thường xuyên và luôn nhận được sự hưởng ứng của các giảng viên trong khoa nhằm phát huy hoạt động sinh hoạt về những vấn đề thuộc chuyên môn hẹp, chuyên ngành đào tạo, tạo môi trường trao đổi học thuật, nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên. Bên cạnh đó, các giảng viên trong Khoa tích cực tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, các chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ để nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của một giảng viên của trường đại học.

- Được sự hỗ trợ từ phía Ban Giám hiệu Nhà trường, Khoa đã tích cực liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để mở rộng cơ hội đi thực tế môn học, thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các chuyên ngành. Các hoạt động thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo sinh viên trong khoa. Thông qua các hoạt động này, sinh viên được tiếp cận v��i môi trường làm việc thực tiễn, rèn luyện, tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết trước khi tốt nghiệp.

- Nhằm cải tiến chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội, Khoa đã nỗ lực tham khảo ý kiến, đánh giá của các chuyên gia, nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo, chất lượng sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đây là một kênh thông tin quan trọng để Khoa rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Các giảng viên trong Khoa luôn đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập, cập nhật các thông tin về khoa học, đào tạo và quản lý tạo điều kiện thuận lợi trong sự trao đổi thông tin giữa cơ sở đào tạo với sinh viên và phụ huynh sinh viên. Khoa đã tổ chức gặp mặt, trao đổi tình hình học tập của sinh viên với gia đình sinh viên qua đó tạo ra mối liên hệ mật thiết giữa gia đình và nhà trường trong việc đảm bảo tư vấn và định hướng sinh viên trong suốt thời gian học tập tại nhà trường.

4. Công tác nghiên cứu khoa học

Trong học kỳ II năm học 2016-2017, Công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên được quan tâm chú trọng, động viên khuyến khích sinh viên tham gia và đề xuất các đề tài có hiệu quả có tính ứng dụng thực tiễn cao vào đời sống. Khoa Marketing, TM & DL đã phân công các thầy cô động viên khích lệ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành các thầy cô đang đảm nhận.

5. Công tác Nội Ngoại trú:

- Khoa đã hoàn thành 100% công tác khai báo nội – ngoại trú với Nhà trường cho sinh viên các khóa học do Khoa quản lý.

- Khoa cũng phối hợp với phòng Công tác HSSV, các Phòng, Khoa chuyên môn khác trong nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch điều tra nội-ngoại trú của sinh viên tại các khu vực chủ yếu là Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quyết Thắng nhằm rà soát, đối chiếu tình hình khai báo ngoại trú của các em, qua đó nắm bắt các điều kiện ăn ở, học tập và sinh hoạt của sinh viên.

6. Công tác khác

- Trong học kỳ II năm học 2016-2017, Khoa Marketing, TM & DL đã phối hợp với nhà trường tiếp tục triển khai, phổ biến sứ mạng nhà trường và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học tới toàn thể sinh viên, tiếp tục phổ biến tới toàn thể sinh viên các khóa về chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Khoa đã triển khai đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm học 2017 đối với sinh viên chương trình đào tạo Thương mại quốc tế. Kết quả đánh giá là căn cứ để Khoa xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng của chương trình.

- Các sinh viên trong Khoa đã tích cực tham gia và hưởng ứng nhiệt tình các phong trào do nhà trường, cũng như đoàn trường và liên chi phát động như: Tham gia giải bóng đá nam, nữ; Bóng chuyền hơi; Giải cầu lông sinh viên; Ngày hội sinh viên khỏe; Đại hội Đoàn các cấp; Hiến máu tình nguyện...

PHẦN 2: KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

1. Kết quả học tập

a. Kết quả học tập của sinh viên K11 (gồm 3 lớp (K11 Marketing, K11DL&KS K11 TMQT)

Tổng số:101 sinh viên- 02 sinh viên bảo lưu

Kết quả học tập

Kỳ 2 năm 2016-2017

So với kỳ 1năm 2016-2017

Học tập

Số SV

Tỷ lệ %

Số SV

Tỷ lệ %

Tăng/Giảm

Loại bình thường

84

83,2

76

73,8

8

Loại yếu

17

16,8

27

26,2

-10

- Số sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập:

Kỳ 2 năm 2016-2017

So với kỳ 1năm 2016-2017

Cảnh báo HT

Số SV

Tỷ lệ %

Số SV

Tỷ lệ %

Tăng/Giảm

Lần 1

05

5%

01

1,0

4

Nhiều lần

01

1%

02

1,94

-1

Buộc thôi học

01

 

01

 

0

 

b. Kết quả học tập sinh viên K12 bao gồm 3 lớp: K12 DL-Lữ hành, K12MARKETING, K12 TMQT- Lớp mới phân ngành về khoa.

Tổng số: 57 sinh viên

Kết quả học tập

Kỳ 2 năm 2016-2017

So với kỳ 1năm 2016-2017

Học tập

Số SV

Tỷ lệ %

Số SV

Tỷ lệ %

Tăng/Giảm

Loại bình thường

31

54,4

11

45,8

20

Loại yếu

26

45,6

13

54,2

13

 

- Số sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập

Kỳ 2 năm 2016-2017

So với kỳ 1năm 2016-2017

Cảnh báo HT

Số SV

Tỷ lệ %

Số SV

Tỷ lệ %

Tăng/Giảm

Lần 1

06

10,5

02

8,3

4

Nhiều lần

02

3,5

02

8,3

0

Buộc thôi học

02

3,5

0

0

2

 

c. Kết quả học tập sinh viên K13 bao gồm 2 lớp: K13 Marketing, K13 QT KD Du lịch &KS.

Tổng số: 40  sinh viên

Kết quả học tập

Kỳ 2 năm 2016-2017

So với kỳ 1năm 2016-2017

Học tập

Số SV

Tỷ lệ %

Số SV

Tỷ lệ %

Tăng/Giảm

Loại bình thường

23

57,5

17

41,5

6

Loại yếu

17

42,5

24

58,5

7

 

- Số sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập:

Kỳ 2 năm 2016-2017

So với kỳ 1năm 2016-2017

Cảnh báo HT

Số SV

Tỷ lệ %

Số SV

Tỷ lệ %

Tăng/Giảm

Lần 1

5

12,5

05

12,5

0

Nhiều lần

5

12,5

0

0

5

Buộc thôi học

03

7,5

01

2,5

2

 

2. Kết quả rèn luyện đạo đức

2.1. Đánh giá chung học kỳ 2 năm học 2016-2017

 

Chỉ tiêu

SV

Xuất sắc

Tốt

Khá

TB

 Yếu

Kém

 
 

Tổng số

SV

%

SV

%

SV

%

SV

%

SV

%

SV

%

 

197

48

24,37

88

44,67

40

20,30

11

5,58

0

0,00

10

5,08

 

 

2.2 Kết quả rèn luyện kỳ 2 các khóa

a. Kết quả rèn luyện K11

 

 

Chỉ tiêu

SV

Xuất sắc

Tốt

Khá

TB

 Yếu

Kém

 
 

Tổng số

SV

%

SV

%

SV

%

SV

%

SV

%

SV

%

 
 

100

30

30

51

51

13

13

5

5

0

0

1

1

 

b. Kết quả rèn luyện K12

Chỉ tiêu

SV

Xuất sắc

Tốt

Khá

TB

 Yếu

Kém

 
 

Tổng số

SV

%

SV

%

SV

%

SV

%

SV

%

SV

%

 

57

10

17,5

19

33,3

24

42,1

1

17,5

0

0

3

52,6

 

 

c. Kết quả rèn luyện K13

Chỉ tiêu

SV

Xuất sắc

Tốt

Khá

TB

 Yếu

Kém

 
 

Tổng số

SV

%

SV

%

SV

%

SV

%

SV

%

SV

%

 

40

8

20

18

45

3

7,5

5

12,5

0

0

6

15

 

 

3. Về khen thưởng

* Khen thưởng cá nhân:

Kỳ 2 năm 2016-2017

So với kỳ 1năm 2016-2017

Khen thưởng

Số SV

Số SV

Tăng/Giảm

Xuất sắc

08

1

7

Giỏi

18

11

7

Khá

48

48

0

Tổng số

74

60

14

 

* Khen thưởng tập thể: không.

4. Về kỷ luật

 

Kỳ 2 năm 2016-2017

So với kỳ 1năm 2016-2017

Kỷ luật

Số SV

Số SV

Tăng/Giảm

Khiển trách

0

2

-2

Cảnh cáo

4

5

-1

Đình chỉ học tập

0

0

0

Tổng số

4

7

-3

 

5.  Đánh giá chung

a/ Ưu điểm: Học kỳ 2 năm học 2016-2017 ghi nhận nhiều nỗ lực của giảng viên và sinh viên Khoa Marketing, TM & DL nhằm nâng cao kết quả học tập và rèn luyện đạo đức. Được sự ủng hộ từ phía Nhà trường, Khoa đã tích cực đổi mới hoạt động đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, gắn giảng dạy lý thuyết với đào tạo thực tế, tăng cường cơ hội thực tập tại doanh nghiệp cho sinh viên.

b/ Hạn chế: Kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên trong Khoa vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù đã được sự động viên của các thầy cô, nhiều sinh viên vẫn chưa chủ động trong hoạt động như nghiên cứu khoa học. Công tác quản lý HSSV chưa thật sự có hiệu quả, vẫn còn một số vấn đề về sinh viên mà cố vấn học tập chưa theo dõi sát sao được.

c/ Nguyên nhân những hạn chế

Nguyên nhân khách quan: Sinh viên khóa 11, 12 mới tiếp cận hình thức đào tạo tín chỉ nên chưa có phương pháp học tập hiệu quả. Các sinh viên năm cuối cần tập trung nhiều thời gian cho thực tập tốt nghiệp và viết báo cáo, khóa luận nên thời gian tham gia nghiên cứu khoa học bị hạn chế. Khi quản lý sinh viên theo hình thức tín chỉ, cố vấn học tập khó nắm bắt tình hình học tập của từng sinh viên.

Nguyên nhân chủ quan: Nhiều giảng viên trong khoa do tuổi đời còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý sinh viên, động viên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động. Bản thân một số sinh viên chưa thực sự nỗ lực trong học tập và rèn luyện, còn trông chờ, ỷ lại vào cố vấn học tập.

PHẦN 3. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2017-2018

1. Về công tác chính trị tư tưởng

- Sinh viên của các lớp trong khoa tiếp tục phấn đấu chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nội quy, quy định của Nhà trường và Khoa.

- Tiếp tục triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức khác nhau về mục tiêu, sứ mạng trường ĐH Kinh tế & QTKD, nâng cao nhận thức của sinh viên trong học tập, rèn luyện.

- Tiếp tục triển khai sâu rộng tới toàn thể sinh viên về tính tích cực và lợi ích của việc chuẩn hóa Ngoại Ngữ, Tin học kiến tạo hành trang thuận lợi khi ra trường cho sinh viên. Qua đó giúp sinh viên nhận thức và thấy rõ tầm quan trọng trong việc rèn luyện kỹ năng của bản thân.

2. Về học tập

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế trong học tập;

   - Đẩy mạnh phong trào thi đua học tốt và tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, như thành lập các tổ, nhóm học tập nghiên cứu khoa học trong sinh viên và kết hợp giữa giảng viên với sinh viên;

- Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ và tin học, đẩy mạnh hoạt động câu lạc bộ tiếng anh nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết khi ra trường;

- Đẩy mạnh hoạt động thực tế môn học, thực tập tốt nghiệp theo hướng nâng cao tính ứng dụng thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của xã hội

- Phấn đấu 60% sinh viên K11,12,13 và 14 đạt xếp loại học lực hạng bình thường, giảm đáng kể số lượng sinh viên bị cảnh báo học tập.

3. Về rèn luyện đạo đức

Đẩy mạnh phong trào rèn luyện đạo đức, phát động phong trào sinh viên sống khỏe, sống có trách nhiệm và sống có lý tưởng, phấn đấu đạt chỉ tiêu về điểm rèn luyện như sau:

- Tỷ lệ sinh viên đạt loại XS là 20 %;

- Tỷ lệ sinh viên đạt loại Tốt là 45 %;

- Tỷ lệ sinh viên đạt loại Khá là 25 %;

- Tỷ lệ sinh viên đạt mức Trung bình là 10 %

-  Không có sinh viên Yếu, Kém.

4. Công tác khác

  - Tiếp tục hoàn thiện Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn;

   - Tiếp tục cải thiện hiệu quả công tác quản lý sinh viên của các cố vấn học tập;

- Tăng cường công tác tự quản trên giảng đường, trong khu nội trú và khu dân cư sinh viên ngoại trú;

- Tích cực động viên sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học

   - Phát động các hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá xã hội nhằm phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của sinh viên.

                                                                          

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm

 

 

 

 

 

Video