Chương trình trại hè cho sinh viên quốc tế của Viện Hàn Quốc học
27/02/2019 | 2612 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 1292/TB – ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  29  tháng  11 năm 2017


THÔNG BÁO

V/v Đối chiếu, nộp bằng tốt nghiệp THPT và trả học bạ chính của SV Khoá 13

 

Căn cứ điều 15 Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Phòng Công tác HSSV đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nhập học năm 2016 – 2017 cho khóa K13. Cho đến thời điểm này còn một số sinh viên chưa nộp bằng tốt nghiệp và học bạ THPT: Bản chính + bản sao công chứng (lưu ý những sinh viên chưa nộp học bạ THPT hoặc đã nộp bản sao học bạ THPT cần mang theo học bạ chính THPT để đối chiếu).

Phòng Công tác HSSV đề nghị các Khoa chuyên môn: Kinh tế, Kế toán, Quản trị KD, Ngân hàng - Tài chính, Quản lý - Luật Kinh tế, Marketing- Thương mại và Du lịch thông báo và đôn đốc sinh viên thuộc đơn vị mình nộp về Phòng Công tác HSSV (theo lịch chi tiết đính kèm). Sau khi đã kiểm tra, đối chiếu xong, Phòng Công tác HSSV sẽ tiến hành trả Bằng tốt nghiệp, Học bạ chính ngay cho sinh viên khoá K13.

Yêu cầu: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên tập trung theo lớp đến nộp Bằng tốt nghiệp THPT bản sao (mang theo bằng tốt nghiệp bản chính để đối chiếu) và nhận Học bạ chính THPT. Trong thời gian quy định trên, sinh viên nào không đến, sinh viên đó hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Nhận được thông báo này, đề nghị Ban chủ nhiệm và giáo viên chủ nhiệm các Khoa chuyên môn: Kinh tế, Kế toán, Quản trị KD, Ngân hàng - Tài chính, Quản lý - Luật kinh tế, Marketing- Thương mại và Du lịch thông báo tới Ban Cán sự các lớp thuộc khoa mình để triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Khoa chuyên môn (T/h);
- Đăng tải website;
- L­ưu VT, CTSV.                                                             

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CT-HSSV

  (đã ký)
 

ThS. Trần Lương Đức

 

Video