Thông báo đăng ký tham gia cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2019
27/02/2019 | 2367 lượt xem

ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 24/TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thái Nguyên, ngày 25  tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 02-CV/KHCN ngày 09 tháng 1 năm 2019 của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2019;

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho sinh viên trường Đại học Kinh tế & QTKD tiếp cận các kỹ năng tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế cho thanh niên, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong đoàn viên thanh niên và phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Ban thường vụ Đoàn Thanh niên trường Đại học Kinh tế & QTKD thông báo về việc tổ chức phát động cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2019:

Đối tượng: Sinh viên trường ĐH Kinh tế & QTKD, độ tuổi từ 18-22 tính đến ngày 15/6/2019.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 25/2/2019-03/03/2019

Hình thức đăng ký:

-  Gửi đơn xác nhận đăng ký tham gia (có mẫu kèm theo) qua địa chỉ mail: vpdoanthanhnien@tueba.edu.vn và 01 bản cứng về văn phòng Đoàn Thanh niên (Phòng 512- Khu hiệu bộ trường ĐH Kinh tế & QTKD) Trước 10h00, ngày 03 tháng 3 năm 2019.

- Đăng ký trực tuyến qua: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr6RobO8d-A9LdNp3q50_qBSJA5M8kSLJgdMpwjDFhrHdYkQ/viewform

Nội dung thi:

  • Microsoft Word 2013
  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Powerpoint 2013

Thời gian thi vòng trường: 13h30, Thứ hai, ngày 04/3/2019

Địa điểm: Phòng 101 – Giảng đường GK1

Lưu ý:

1. Nếu trong danh sách đội tuyển cấp trường thi Quốc gia sẽ đạt tiêu chuẩn học tập tốt  của xét sinh viên 5 tốt cấp Trung Ương.

2. Sinh viên (Khóa 12,13,14) được nhận chứng chỉ Microsft Office Specialist (MOS) do Certiport – Hoa Kỳ cấp, được Nhà trường công nhận  tương đương với đạt chuẩn đầu ra tin học theo Quyết định số 229/QĐ-ĐT ngày 22 tháng 03 năm 2012.

3. Mỗi Chi đoàn cử ít nhất 03 sinh viên đăng ký tham gia, lập danh sách (theo mẫu kèm theo) và gửi bản cứng về VP Đoàn Thanh niên (Phòng 512 – Khu hiệu bộ trường ĐH Kinh tế & QTKD).

4. Mỗi sinh viên tham gia thi cuộc thi MOSWC sẽ được tính 20 điểm hoạt động Ngoại khóa.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi xin liên hệ về Văn phòng Đoàn Thanh niên theo SĐT: 02803.647.755 hoặc Đ/c Đào (VP Đoàn): 0973479674.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Bí thư các Liên Chi đoàn, Chi đoàn, Liên Chi hội trưởng, Chi hội trưởng và Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ thông báo rộng rãi đến toàn thể sinh viên biết và đăng ký tham gia.

Nơi nhận:

  • ĐU, BGH (b/c);
  • LCĐ, LCH, CĐ, CH (t/h);
  • Đăng tải Website;
  • Lưu VP.

 

 

 

  

                  

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Phạm Minh Hoàng

 

Video