Thông báo về việc chuẩn hóa trình độ công nghệ thông tin đối với sinh viên
14/12/2016 | 894 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số: 252/TB-ĐT V/v chuẩn hóa trình độ công nghệ thông tin đối với sinh viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

 

Kính gửi:

-  Ban chủ nhiệm các Khoa;
-  Cố vấn học tập các lớp;
-  Sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy.

Căn cứ vào thông báo số: 1213/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc “Kết luận cuộc họp Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường”. Phòng Đào tạo thông báo đến giảng viên, sinh viên về việc chuẩn hóa trình độ công nghệ thông tin đối với sinh viên như sau:

1.      Kể từ sau ngày 31/12/2016, để nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường không áp dụng miễn các học phần tin học đối với những sinh viên nộp chứng chỉ IC3 và MOS.

2.      Những sinh viên thuộc đối tượng áp dụng miễn học phần tin học sẽ nộp chứng chỉ IC3, MOS lên Phòng Đào tạo (phòng 304 Khu hiệu bộ) từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2016. Và đăng ký vào lớp học phần Tin học đại cương (K13_TINĐC_MIEN HOC) của K13 trên IU (Lớp học phần này là cơ sở tính điểm cho những sinh viên được miễn tin học đại cương trên IU, không có giảng viên, không có thời khóa biểu…). Nếu sinh viên không thuộc đối tượng áp dụng miễn các học phần tin học đăng ký vào lớp học phần này thì coi như sinh viên đó chưa học qua học phần tin học đại cương.

3.      Điểm quy đổi của những sinh viên được miễn học phần Tin học đại cương theo hệ số 10: 10 điểm.

Vậy đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, cố vấn học tập thông báo đến các sinh viên hệ Đại học chính quy, đặc biệt đối với sinh viên K13 để có kế hoạch học tập chính xác.

 

Nơi nhận:
Như K/gửi;
- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

Video