THÔNG BÁO Về việc Tình hình đăng ký học kỳ II năm học 2016-2017 hệ Đại học chính quy K12
14/12/2016 | 883 lượt xem

RƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số: 258/TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 5 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO
Về việc Tình hình đăng ký học kỳ II năm học 2016-2017 hệ Đại học chính quy K12

  Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20/8/2014 về việc “ sửa đổi Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng Trường ĐHKT&QTKD”;

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký trên các lớp học phần K12, Phòng Đào tạo thông báo tới Ban chủ nhiệm khoa, Bộ môn liên quan, Cố vấn học tập và Sinh viên về việc đăng ký học như sau:

I- Hủy lớp học phần:

1- Hệ thống thông tin kế toán (K12_HTTTKTOAN_LOP01).

2- Kinh tế lượng (K12_KTL_LOP02).

3- Kinh tế lượng (K12_KTL_LOP09).

4- Marketing căn bản (K12_MARKETINGCB_LOP02).

5- Tiếng Anh 4 (từ K11) (K12_TA4_LOP01).

Sinh viên các lớp học phần bị hủy sẽ chuyển đăng ký sang các lớp học phần khác khác từ ngày 5/12 đến 7/12/2016 (Không được rút các học phần khác đã đăng ký, chỉ đăng ký thêm).

II- Chú ý:

- Thời hạn đăng ký mở thêm trên IU chỉ được phép đăng ký, không được phép hủy.

- Sinh viên học lực bình thường đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ, tối đa 25 tín chỉ; Sinh viên đang trong thời gian xếp hạng học lực yếu đăng ký tối thiểu 10 tín chỉ, tối đa 14 tín chỉ.

 

 

Nơi nhận:
- BCN các khoa;
- CVHT K12;
- Sinh viên;
- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

Video