THÔNG BÁO V/v chi trả chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên chính quy
14/12/2016 | 954 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 1252/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  07 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO
V/v chi trả chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập
và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên chính quy

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2016-2017.

Phòng Kế hoạch - Tài chính tiến hành chi trả các chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên chính quy (có danh sách kèm theo), thời gian chi trả như sau:

Nội dung chi

Khóa/Khoa

Ngày chi

Địa điểm

Miễn, giảm học phí

Sinh viên có tên trong danh sách

19/12/2016

Phòng 208 Nhà làm việc và nghiên cứu

Trợ cấp xã hội

Khóa 10, Khóa 13

Sáng 19/12/2016

Khóa 11, Khóa 12

Chiều 19/12/2016

Học bổng

Khoa Kế toán

Sáng 20/12/2016

Khoa Marketing-TM&DL

Khoa Kinh tế

Khoa QTKD

Chiều 20/12/2016

Khoa NH-TC

Khoa QL-Luật Kinh tế

Hỗ trợ chi phí học tập

Khóa 9, Khóa 10

Sáng 21/12/2016

Khóa 11, Khóa 12

Chiều 21//12/2016

Khóa 13

Sáng 22/12/2016

Lưu ý với sinh viên:

- Sinh viên khi đi nhận tiền phải mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân (CMTND).

- Những sinh viên khóa K7, K8 đến nhận các chế độ vào các ngày theo lịch chi tiền tương ứng với chế độ được nhận trên.

- Trường hợp sinh viên ủy quyền cho người thân lấy hộ, người được ủy quyền mang theo CMTND, giấy ủy quyền có xác nhận của UBND Phường/Xã (trong giấy ủy quyền ghi rõ số CMTND, ngày tháng năm sinh và mã sinh viên người ủy quyền, số CMTND của người được ủy quyền), thẻ sinh viên và CMTND của người ủy quyền.

Nơi nhận:
- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);
- BCN các Khoa (t/báo tới SV);
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

(đã ký)

ThS. Đặng Quỳnh Trinh

 

Video