Thông báo V/v nhắc nhở nộp báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2016
14/12/2016 | 848 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 1268/ĐHKT&QTKD-TTPC
V/v nhắc nhở nộp báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: 

 - Các Phòng, Khoa, Trung tâm trong toàn trường

            - Các tổ chức đoàn thể

Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi năm 2012 và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn công tác phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ theo công văn số 184/CTr-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 10/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về Chương trình “Công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2016”. Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn trường nộp đầy đủ các báo cáo tháng, quý, năm 2016 cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về phòng chống tham nhũng

- Lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường (các Phòng, Khoa, Trung tâm) tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị thực hiện các văn bản về phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiện hành của Quốc hội, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên và của Nhà trường và có biên bản thực hiện việc tuyên truyền gửi kèm theo báo cáo.

- Các văn bản phổ biến bao gồm: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005; Nghị định 120/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều luật PCTN; Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020; Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục đào tạo; Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ V/v đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Công văn số 1710/TTCP-PC ngày 26/7/2013 V/v thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 V/v hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư 06/2013/TT-CP ngày 30/9/2013 quy định quy trình giải quyết tố cáo; Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Công văn số 262/BGDĐT-TTr của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 184/CTr-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 10/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về Chương trình “Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016”.

2. Nộp các báo cáo

2.1. Các đơn vị trong toàn trường hoàn thiện các báo cáo về công tác PCTN của đơn vị mình theo yêu cầu của Ban phòng, chống tham nhũng của Trường đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh từ tháng 01/2016 đến 15/12/2016, gồm: Báo cáo hàng tháng, quý, năm và kèm theo biên bản thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật về phòng chống tham nhũng tại đơn vị đã thực hiện trong năm 2016. Các báo cáo hoàn thành và gửi bản in về Ban PCTN của Nhà trường – Phòng Thanh tra Pháp chế (Phòng 308 - NĐH) kèm theo bản mềm gửi về hộp thư: maibui1506@tueba.edu.vn  trước 15h00’ ngày 15 /12/2016.

2.2. Nội dung của báo cáo bám sát theo hướng dẫn tại công văn số 184/CTr-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 10/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh Tế và Quản trị Kinh doanh.

Nhận được công văn này, đề nghị Trưởng các đơn vị trong toàn trường quán triệt và nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định, đơn vị nào nộp muộn hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo sẽ tự chịu trách nhiệm trước Nhà trường.

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Như kính gửi (t/hiện);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, TTPC.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG BAN PHÒNG CHỐNG
THAM NHŨNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Minh

 

 

Video