THÔNG BÁO V/v trả sách của sinh viên K10, K11, K12
14/12/2016 | 939 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Số:     /TB-TTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày   tháng    năm 2016

THÔNG BÁO V/v trả sách của sinh viên K10, K11, K12

      Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo lịch trả sách của sinh viên K10, K11, K12  như sau:

     - Sinh viên K10, K11, K12 trả sách từ ngày 26/12/2016 đến ngày 27/01/2017 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) tại Thư viện - Phòng 103 - Giảng đường GK2.

      Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Đăng tải Website;
- Lưu TTTV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TS. Dương Thị Tình  

 

Video