Trợ lý khoa
20/03/2017 | 2210 lượt xem

Trợ lý khoa

TT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

ThS. Trần Thu Nga

Trợ lý đào tạo

Tel: 0978684145
Email: tranthunga.ms@gmail.com

2

ThS. Đào Thị Hương

Trợ lý khoa học

Tel: 0919024338 
Email:  huongdt2710@gmail.com

3

ThS. Nguyễn Văn Hùng

Trợ lý HSSV

Tel: 0975132245
Email: hungmarketing07 @gmail.com 

4

ThS. Nguyễn Minh Huệ

Trợ lý Khảo thí

Tel: 0988952345

Email:  hue789@gmail.com

 

Video