Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Đề cương chi tiết - Bộ môn Quản trị Marketing theo chương trình đào tạo 2022

 03/11/2022  437

1. Triết học Mác-Lênin_CTĐT Quản trị Marketing 2022

2. Kinh tế chính trị Mác - Leenin QTM 2022

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học - QTM - 2022

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh QTM 2022

5. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam QTM 2022

6. Pháp luật đại cương QT Marketing-7.2022

7. Tin học ứng dụng QTM 2022

8. Lý thuyết xác suất Thống kê QTM 2022

9. Toán Kinh tế QTM 2022

10. Tiếng Anh 1 QTM 2022

11. Tiếng Anh 2 QTM 2022

12. Tiếng Anh 3 QT Marketing 2022

13. Tiếng Anh 4 QT Marketing 2022

14. Tiếng Anh 5 Marketing 2022

15. Giáo dục thể chất 1 - Quản trị Marketing 2022

16. Giáo dục thể chất 2 - Quản trị Marketing 2022

17. Giáo dục thể chất 3 - Quản trị Marketing 2022

19. Kinh tế học Vi mô 1 QTM 2022

20. Quản trị học QTM 2022

21. Kinh tế vĩ mô 1 QTM 2022

22. Marketing căn bản - QT MarketingCDIO- 2022

23. Tài chính tiền tệ - QTM 7.7.2022

24. Nguyên lý thống kê  (QT MARKETING) 2022

25. Nguyên lý kế toán QTM 2022

26. Kinh tế quốc tế  2022 - CTĐT Quản trị Marketing

27.1. Thương Mại điện tử QTM 2022

27.2. Quản lý nhà nước về kinh tế QTM 2022

28.1. Luật kinh tế căn bản QTM 2022.

28.2 Pháp luật về TMHH và dịch vụ QTM 2022 K19

28.3. Soạn thảo văn bản kinh doanh và Quản lý

29. Hành vi Người tieu dùng. CIDO K19 (12.7.2022). Quản trị marketing

30. Marketing dịch vụ QTM 2022

31. Marketing Quốc tế. CIDO K19 (12.7.2022).  Quản trị Marketing

32. Nghiên cứu marketing QTM 2022

33. Quản trị marketing QTM 2022

34.1. Quản trị chiến lược QTM 2022

34.2. Quản trị tài chính QTM 2022

34.3 Quản trị nhân lực 2022 - MARKETING

35.1 Internet marketing cho QTM 2022

35.2.  Quản trị sự kiện QTM 2022

35.3 Hội nhập kinh tế quốc tế 2022 - Quản trị Marketing

36.1. Đao đức KD và VHDN QTM 2022

36.2. Tâm lý học quản trị kinh doanh QTM 2022

36.3. Phân tích hoạt động kinh doanh QTM 2022

37. Quản trị thương hiệu QTM 2022 K19

38. Quản trị bán hàng- CTĐT QT Marketing CDIO - 2022

39. Quản trị truyền thông marketing QTM 2022

40. Quản trị kênh phân phối cho QTM 2022

41. Quản trị giá QTM 2022

42.1. Quản trị quan hệ khách hàng QTM 2022

42.2. Marketing thương mại QTM 2022

43.1. Quản trị và phát triển sản phẩm mới QTM 2022

43.2. Marketing công nghiep QTM 2022

44.1. Marketing số và truyền thông xã hội QTM 2022

44.2. Marketing xã hội 2022

45.1. Đàm phán trong kinh doanh QTM 2022

45.2. Kinh doanh quốc tế QTM 2022

46.1. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương QTM 2022

46.2. Marketing trực tiếp

46.3. Quản trị chuỗi cung ứng QTM 2022

46.4. Khởi sự kinh doanh QTM 2022

47.1. Thương mại quốc tế QTM 2022

47.2. Quan hệ công chúng QTM 2022

47.3. Quản trị doanh nghiệp QTM 2022

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN